Noutati privind impozitul pe profit

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

• Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii
• Modificări/completări legislative pe perioada stării de urgență/alertă
• CCF București septembrie 2020
Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii -OUG 153/2020
context
• Măsura de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii este
cuprinsă în subcapitolul 2.3. ”Instrumente financiar-bancare de
creștere a capitalizării și de finanțare a investițiilor” din Planul
Național de Investiții și Relansare Economică
obiectiv
• Stimularea și dezvoltarea capitalului românesc și a competitivității
operatorilor economici- economie durabilă
Sfera de aplicare
• Contribuabilii plătitori de impozit pe profit indiferent de sistemul de declarare şi
plată prevăzut la art. 41 din, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal
• contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit
titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal, precum
şi
• contribuabilii plătitori de impozit specific, respectiv cei care intră sub incidenţa
prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.
Sfera de aplicare contribuabilii excluși
• contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de
Banca Naţională a României, respectiv
de exemplu: instituții de credit, instituțiile de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, etc
contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
de exemplu: societăți care administrează fonduri de pensii private, societăți de asigurare reasigurare,
companii de brokeraj, SSIF, consultanți de investitii- persoane juridice, etc
Condițiile de aplicare
• Înregistrare la sfârșitul anului fiscal de capital propriu contabil pozitiv;
• Creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se
datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în
anul precedent, concomitent cu înregistrarea de capital propriu
contabil pozitiv, potrivit unor intervale de creștere anuală prevăzute
de lege;
• Creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se
datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat în anul 2020,
concomitent cu înregistrarea de capital propriu contabil pozitiv, dacă
este la nivelul unor valori prevăzute de lege.
Cotele de reducere
• În cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat:

 • în situaţiile financiare anuale, respectiv
 • în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale
  persoanelor juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic
  European,
  în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv- cota de reducere
  a impozitului este 2%.
  Cotele de reducere pentru creșterea capitalului propriu ajustat față de
  anul precedent
  • Procentul de reducere| Intervalele de creştere anuală |
  • | a impozitului | a capitalului propriu ajustat |
  • |__________|______________________|
  • | 5% | până la 5% inclusiv |
  • |__________|______________________|
  • | 6% | peste 5% şi până la 10% inclusiv |
  • |__________|______________________|
  • | 7% | peste 10% şi până la 15% inclusiv|
  • |__________|______________________|
  • | 8% | peste 15% şi până la 20% inclusiv|
  • |__________|______________________|
  • | 9% | peste 20% şi până la 25% inclusiv|
  • |__________|______________________|
  • | 10% | peste 25%
  Cota de reducere și procentul minim de creștere pentru aplicarea
  reducerii în cazul creșterii capitalului propriu ajustat față de capitalul
  propriu înregistrat în anul 2020
  • Cota de reducere 3%
  • | Anul pentru care | Procentul minim de creştere |
  • | datorează impozitul| a capitalului propriu ajustat|
  • |________|__________________|
  • | 2022 | 5% |
  • |________|__________________|
  • | 2023 | 10% |
  • |________|__________________|
  • | 2024 | 15% |
  • |________|__________________|
  • | 2025 | 20% |
  • |________|__________________|
  elemente comune de aplicare
  • În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute de lege
  pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se
  adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.
  • exemplu:
  un contribuabil înregistrează pentru anul fiscal 2022, capital propriu contabil
  pozitiv, are și creștere a capitalului propriu ajustat față de capitalul propriu ajustat în
  anul 2021 de 5,2% și înregistrează și 5% față de capitalul propriu ajustat al anului
  2020, are o reducere de impozit de 11%(2% +6%+3%)
  Definirea capitalului propriu ajustat
  Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:
  • capital subscris vărsat/capital de dotare;
  • patrimoniul regiei;
  • patrimoniul public;
  • patrimoniul privat;
  • patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
  • prime de capital;
  • rezerva legală, statutară sau contractuală şi alte rezerve constituite din profitul net
  ca urmare a deciziei acţionarilor/asociaţilor sau potrivit prevederilor legale;
  • rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferenţa pozitivă dintre
  soldurile creditoare şi debitoare.
  Calculul capitalului propriu ajustat în caz de reorganizare juridică
  • în cazul fuziunii:
 1. În situația în care o societate absoarbe una sau mai multe societăți: se
  însumează capitalul propriu ajustat al societății absorbante cu cel al societăților
  absorbite(societăți cedente), atât pentru anul precedent cât și pentru anul 2020;
  2 când se înființează o societate nouă din absorbția a două sau mai multor
  societăți:se însumează capitalul propriu ajustat al societăților absorbite(societăți
  cedente);
  Calculul capitalului propriu ajustat în caz de reorganizare juridică
  • în cazul divizării:
  • 1. când se efectuează divizare totală, societățile rezultate, împart capitalul propriu
  ajustat al societății divizate proproțional cu valoarea activelor transferate,
  înregistrat în anul precedent sau anul 2020, după caz:
  • Când se efectuează un transfer al unei părți de patrimoniu, societatea cedentă
  recalculează capitalul propriu ajustat , proporțional cu valoarea activelor
  menținute iar societățile beneficiare însumează proporțional cu valoarea activelor
  primite.
  Calculul creșterii capitalului propriu ajustat
  • creşterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de
  capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent,se determină potrivit următoarei formule:
  CCPAan/an prec = CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent x 100
  CPA înregistrat în anul precedent
  unde: CCPA – creşterea anuală a capitalului propriu ajustat; CPA – capitalul propriu ajustat;
  • creşterea capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu
  ajustat înregistrat în anul 2020, se determină potrivit următoarei formule:
  CCPAan/2020 = CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020 x100
  CPA înregistrat în anul 2020
  • unde: CCPA – creşterea capitalului propriu ajustat; CPA – capitalul propriu ajustat.
  cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat
  Acestia au în vedere următoarele:
  a) anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea creșterii este anul fiscal modificat
  încheiat în anul 2021;
  b) procentul de creştere care se aplică este cel corespunzător anului fiscal modificat care începe în
  anii prevăzuţi de lege;
  c) ultimul an fiscal modificat pentru care se aplică reducerile este anul care se încheie în anul 2026.
  Reducerea se aplică impozitului pe profit care începe în anul 2021.
  Exemplu:
  Un contribuabil care are anul fiscal modificat martie 2019-februarie 2020, nu va aplica reducerea
  pentru anul fiscal martie 2020-februarie 2021 ci pentru anul fiscal martie 2021-februarie 2022, însă
  anul fiscal martie 2020-februarie 2021 este anul de bază.
  impozitele vizate de reducerea de impozit
  • pentru plătitorii de impozit pe profit procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe
  profit anual al anului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar valoarea reducerii
  rezultate se scade din acesta. În sensul prezentei litere, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe
  profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând
  sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum şi a costului de achiziţie
  al aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor procentul aferent reducerii de
  impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din
  impozitul aferent trimestrului IV.
  În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferenţa care nu
  a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare,
  prin depunerea unei declaraţii rectificative;
  • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi procentul aferent reducerii de impozit se aplică la
  impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat
  pentru semestrul II.
  În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferenţa care nu a
  fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin
  depunerea unei declaraţii rectificative;
  impozitele vizate de reducerea de impozit situații specifice
  • în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care
  se aplică reducerea, procentul aferent reducerii de impozit se aplică asupra impozitului pe
  veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se
  scade din impozitul pe profit.
  În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferenţa care nu a fost
  scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin
  depunerea unei declaraţii rectificative;
  • plătitorii de impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit aplică reducerea atât
  pentru impozitul specific , cât şi pentru impozitul pe profit.
  Termenele pentru depunerea declarației și plata impozitelor
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art.
  41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul
  pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de
  25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa
  prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni
  inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin
  derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei
  aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de
  25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art.
  8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea
  declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la
  data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
  Contribuabilii inființați în cursul anului
  • anul înfiinţării reprezintă anul de bază care se substituie anului 2020 pentru aplicarea prevederilor
  privind creșterea capitalului propriu ajustat față de anul 2020.
  • Vor aplica pentru perioada rămasă până la 2025, respectiv 2026 după caz.
  Prevederi aplicabile începând cu anul fiscal 2020
  Transpunerea Directivei 2017/952/UE
  tratamentul neunifom al elementelor hibride care implică țări terțe
  • Art.9 din Directiva 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de
  stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor
  fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne,
  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19
  iulie 2016,
  • Directiva 2017/952/UE a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a
  Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform
  al elementelor hibride care implică țări terțe, publicată în Jurnalul
  Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 144 din 7 iunie 2017.
  Reguli de neutralizare
  • 1.neacordarea deducerii la calculul rezultatului fiscal a unei plăți dacă:
 • aceasta nu este inclusă în venitul beneficiarului plății în jurisdicția corespondentă
  sau
 • dacă aceasta este deductibilă și în jurisdicția corespondentă
  • 2 jurisdicția corespondentă poate aplica o regulă defensivă prin care plata
  deductibilă să fie inclusă în venit sau să fie refuzată deductibilitatea dublă în
  funcție de natura tranzacției.
  Definire actuală
  • întreprindere asociată – oricare dintre următoarele situaţii:
  • a) o entitate în care contribuabilul deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume drepturi de
  vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult, sau are dreptul să primească 25% sau
  mai mult din profitul entităţii respective;
  Asociere prin persoană fizică
  • – o persoană fizică sau o entitate care deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume drepturi de
  vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau are dreptul să
  primească 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
  • -în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deţine direct sau indirect o participaţie de 25% sau
  mai mult într-un contribuabil şi în una sau mai multe entităţi, toate entităţile în cauză, inclusiv
  contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;
  Definire întreprindere asociată suplimentar
  • în cazul în care tratamentul neuniform decurge din situațiile de deducere fără
  includere sau dintr-o dublă deducere, și respectiv în cazul în care este necesară o
  ajustare în temeiul art. 406 alin. (3) sau al art. 407
  , definiția întreprinderii asociate
  se modifică astfel încât procentul impus de 25% să fie înlocuit cu un procent
  impus de 50%;
  • o persoană care acționează împreună cu o altă persoană în ceea ce privește
  drepturile de vot sau proprietatea asupra capitalului unei entități este considerată
  deținătoare a unei participații în ceea ce privește toate drepturile de vot în cadrul
  entității respective sau proprietatea asupra capitalului entității respective care
  sunt deținute de cealaltă persoană;
  • o întreprindere asociată înseamnă, de asemenea, o entitate care face parte din
  același grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară ca și contribuabilul, o
  întreprindere în care contribuabilul are o influență semnificativă asupra
  conducerii sau o întreprindere care are o influență semnificativă asupra
  conducerii contribuabilului.
  Efecte ale diferențelor de regim fiscal
  • dublă deducere – o deducere a aceleiași plăți sau a acelorași cheltuieli sau pierderi
  în jurisdicția în care își are originea plata, sunt suportate cheltuielile sau sunt
  suferite pierderile, în jurisdicția plătitorului, precum și într-o altă jurisdicție,
  respectiv jurisdicția investitorului.
  • În cazul unei plăți efectuate de către o entitate hibridă sau un sediu permanent,
  jurisdicția plătitorului este jurisdicția în care își are sediul sau se situează entitatea
  hibridă sau sediul permanent;
  • deducere fără includere – deducerea unei plăți sau a unei plăți preconizate între
  sediul principal și sediul permanent sau între două sau mai multe sedii
  permanente în orice jurisdicție în care plata sau plata preconizată este tratată ca
  efectuată, în jurisdicția plătitorului fără o includere corespunzătoare în scopuri
  fiscale a aceleiași plăți sau plăți preconizate, în jurisdicția beneficiarului plății.
  • Jurisdicția beneficiarului plății este orice jurisdicție în care plata sau plata preconizată este
  primită, sau tratată ca fiind primită în conformitate cu legislația oricărei alte jurisdicții;
  Deducere fără includere: situații
  • plata este efectuată în temeiul unui instrument financiar și aceasta nu urmează să fie
  inclusă într-o perioadă de timp rezonabilă, iar tratamentul neuniform poate fi pus pe
  seama diferențelor în ceea ce privește calificarea instrumentului sau a plății respective;
  • Perioada de timp rezonabilă = în cazul în care acea plată este inclusă de către jurisdicţia plătitorului
  într-o perioadă fiscală care debutează în termen de 12 luni de la sfârşitul perioadei fiscale a plătitorului sau
  este rezonabil să se prevadă că plata va fi inclusă de către jurisdicţia beneficiarului plăţii într-o perioadă fiscală
  viitoare, iar condiţiile plăţii sunt cele preconizate a fi convenite între întreprinderi independente;
  • plata este efectuată către o entitate hibridă, iar tratamentul neuniform este rezultatul
  unor diferențe privind alocarea plăților efectuate către entitatea hibridă în temeiul
  legislației jurisdicției în care entitatea hibridă este stabilită sau înregistrată și al legislației
  jurisdicției oricărei persoane care participă la entitatea hibridă respectivă;
  Deducere fără includere situații
  • plata este efectuată către o entitate cu unul sau mai multe sedii permanente, iar
  tratamentul neuniform este rezultatul unor diferențe privind alocarea plăților
  între sediul central și sediul permanent sau între două sau mai multe sedii
  permanente ale aceleiași entități în temeiul legislației jurisdicției în care își
  desfășoară activitatea entitatea respectivă; plata este efectuată către un sediu
  permanent ignorat;
  • plata este efectuată de către o entitate hibridă, iar tratamentul neuniform este
  rezultatul faptului că plata este ignorată în temeiul legislației din jurisdicția
  beneficiarului plății;
  • plata este o plată preconizată între sediul central și sediul permanent sau între
  două sau mai multe sedii permanente, iar tratamentul neuniform este rezultatul
  faptului că plata este ignorată în temeiul legislației din jurisdicția beneficiarului
  plății
  Definiții
  • entitate hibridă – orice entitate sau acord care este
  considerată/considerat ca fiind o entitate impozabilă în temeiul
  legislației existente dintr-o jurisdicție și ale cărei/cărui venituri sau
  cheltuieli sunt tratate ca venituri sau cheltuieli ale uneia sau mai
  multor altor persoane în temeiul legislației dintr-o altă jurisdicție;
  • instrument financiar – orice instrument, în măsura în care generează
  rentabilitate financiară sau o rentabilitate a capitalurilor proprii, care
  este impozitată pe baza normelor de impozitare a datoriei,
  participației sau instrumentelor financiare derivate în conformitate cu
  legislația din jurisdicția beneficiarului plății sau din cea a plătitorului și
  include un transfer hibrid;
  Definiții
  • acord structurat – orice acord care implică un tratament neuniform al
  elementelor hibride în care prețul tratamentului neuniform este fixat
  în clauzele acordului sau un acord care a fost conceput pentru a avea
  ca rezultat un tratament neuniform al elementelor hibride, cu
  excepția cazului în care nu s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil ca
  respectivul contribuabil sau o întreprindere asociată să aibă
  cunoștință de tratamentul neuniform și acesta/aceasta nu a beneficiat
  de o parte din valoarea avantajului fiscal rezultat din tratamentul
  neuniform al elementelor hibride
  excluderi
  • tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care rezultă dintr-o
  plată de dobânzi efectuată în cadrul unui instrument financiar către o
  întreprindere asociată, în cazul în care:
  • instrumentul financiar are caracteristici de conversie, de
  recapitalizare internă sau de reducere a valorii contabile;
  • instrumentul financiar a fost emis cu scopul unic de a satisface
  cerințele de capacitate de absorbție a pierderilor aplicabile sectorului
  bancar și instrumentul financiar este recunoscut ca atare în cerințele
  de capacitate de absorbție a pierderilor care se aplică
  contribuabilului;
  Măsuri fiscale în perioada de urgență
  • Oug 29/2020;
  • Oug 33/2020; aprobare prin Legea nr.54/2020
  • Oug 48/2020;
  • Oug 70/2020;
  • Legea nr. 62/2020 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de
  la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă
  Măsuri fiscale în perioada de urgență oug 29/2020
  ART. VIII
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
  modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a
  impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate
  trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial
  curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.
 • sistem opțional, fiind solicitat de contribuabilii a căror activitate s-a redus în anul 2020;
 • calculul trimestrial real, cu elementele de deducere a cheltuielilor, aplicare facilități;
 • formular 100;
 • nu se aplică de cei care calculează plățile anticipate pe baza profitului contabil aferent perioadei.
  (2) Pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, prevăzuți de 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile
  alin. (1) se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care
  se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal
  modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
  Măsuri fiscale în perioada de urgență oug 33/2020
  ART. 1
  (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut de art. 41
  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care plătesc impozitul
  datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la
  termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit
  datorat, astfel:
  a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
  Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;
  b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
  Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările
  ulterioare;
  c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa
  prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili
  beneficiază de bonificaţia prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată
  trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.
  Măsuri fiscale în perioada de urgență oug 33/2020
  Contribuabilii determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin
  scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei calculate .
  Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificaţia calculată se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală
  de impozit pe profit.
  Prin Legea nr.54/2020, prin amendament, s-a prelungit perioada aplicării bonificațiilor
  extras
  Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care plătesc
  impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020
  inclusiv, pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de
  10% calculată asupra impozitului pe profit datorat.”
  Modificări privind acordarea bonificațiilor
  Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declaraţia anuală
  privind impozitul pe profit, bonificaţia aplicată potrivit prevederilor legii se scade din
  valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificaţia depăşeşte
  valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificaţiei care se ia în
  calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv.
  Valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal reprezintă impozitul pe profit după
  scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor
  reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege,
  reducerii conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,
  costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.
  Contribuabilii prevăzuţi cu anul fiscal modificat care au depus declaraţia privind impozitul pe profit fără
  aplicarea bonificaţiilor prevăzute de lege pot beneficia de acestea, pentru diferenţa de impozit pe profit datorat
  determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declaraţii
  rectificative, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.
  Pentru aplicarea bonificațiilor în cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de
  declarare şi plată a impozitului pe profit, precum şi în cazul celor cu anul fiscal modificat care intră sub
  incidenţa prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
  diferenţa de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se
  consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru.
  Acestor contribuabili li se aplică prevederile legii pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la
  definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal.
  Prevederile prezentului alineat se aplică şi pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la
  definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins
  în perioada 26 decembrie 2020 – 25 februarie 2021 inclusiv.
  Exemplu
  contribuabilul cu anul modificat 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020, aplică bonificația pentru trim II, III și
  definitivare la 25 feb 2021
  Modificări privind acordarea bonificațiilor
  Acordarea bonificației pentru partea de impozit pe profit stins cu impozitul pe profit din
  anii precedenți
  Bonificaţia se acordă şi pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată
  trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenţi.
  Aceste prevederi se aplică şi pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe profit
  datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I şi II ale anului
  2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente prevăzute la alin. (2) pentru
  contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali
  precedenţi.
  De aceste prevederi pot beneficia şi contribuabilii care au depus declaraţia privind impozitul
  pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I şi/sau II ale
  anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente pentru contribuabilii cu anul fiscal
  modificat, fără aplicarea bonificaţiilor prevăzute de lege, prin depunerea unei declaraţii
  rectificative şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul acestor alineate.
  Oug 48/2020
  Extinderea beneficiarilor pentru care microîntreprinderile pot deduce/scădea sponsorizări din impozitul
  datorat
  Prevederile art 56 din cadrul Titlului III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică şi pentru
  sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare,
  către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. În acest
  caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în
  limita de 20 % , se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii
  entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri
  fiscale .
  Oug 48/2020
  • ART. IX Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi
  • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind
  impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în
  care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate. Contribuabilii
  recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului
  2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de
  zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea.
  • Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365
  de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total
  sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
  • Pentru a beneficia de prevederile legii, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
  condiţii:
  • a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de
  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
  • b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al
  Registrului Comerţului.
  Oug 70/2020
  ART. VII. Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
  Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
  • ART. 33
  • Prevederile alin. (10) nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligaţiuni şi alte instrumente de
  datorie care conferă deţinătorului un drept contractual de a încasa numerar, cheltuielile înregistrate din
  aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal.
  Extras: Alin. (10) art.25 din Codul fiscal
  • În cazul creanţelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi
  valoarea creanţei cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei
  pierderi. În cazul în care cesionarul cedează creanţa, pierderea netă se determină ca diferenţă între
  preţul de cesiune şi costul de achiziţie al creanţei. În cazul instituţiilor de credit, în situaţia în care
  creanţele cesionate sunt acoperite parţial sau integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum
  şi în situaţia în care creanţele sunt scoase din evidenţă în conturi în afara bilanţului şi apoi sunt
  cesionate, 70% din diferenţa dintre valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă
  elemente similare veniturilor.
  Legea nr.62/2020
  • În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul
  pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile
  obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile
  doar în proporţie de 80% din valoarea lor.
  • Contribuabilii care beneficiază de prevederile legii sunt aceia care reduc pe perioada
  anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură,
  potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei
  bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
  • Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile legii sunt doar acele venituri
  rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei
  bunului imobil.
  • Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile legii este perioada pe care s-a
  negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie
  2020.
  Lege nr.153/2020 – regimul fiscal al cheltuielilor reprezentând costul de achiziţie al
  aparatelor de marcat electronice fiscale,
  • Sunt cheltuieli nedeductibile -cheltuielile reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de
  marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de
  urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
  aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare, la data punerii în funcţiune, potrivit legii;
  • contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de
  achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în
  funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din
  impozitul pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de
  declarare şi plată a impozitului pe profit.
  • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor prezentei litere
  se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în
  ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului
  pe profit.
  Lege nr.153/2020 aparate de marcat achiziționate în anul 2018 și 2019
  • contribuabilii care datorează impozit pe profit, la data determinării impozitului pe profit pentru
  anul 2020, scad din impozitul pe profit şi costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice
  fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
  28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate şi puse în funcţiune în anul
  2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a
  prezentei legi, cu condiţia ca la data achiziţiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale
  contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată
  prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  • costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în
  anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în
  vigoare a prezentei legi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul
  impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020.
  • Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se
  reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleaşi
  condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *