Diverse acte normative fiscale

Info Fiscal 30/2021 – Diverse acte normative fiscale

Admin Modificari fiscale Leave a Comment


Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1252 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”(Monitorul Oficial nr. 787 din 16 august 2021).
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1254 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”(Monitorul Oficial nr. 788 din 17 august 2021).
3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1253 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”(Monitorul Oficial nr. 791 din 17 august 2021).
4. Ordinul președintelui ANAF nr. 1251 din 9 august 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare(Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021).      
5. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1021 din 13 august 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) şi art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Monitorul Oficial nr. 804 din 20 august 2021).  
6. Ordinul președintelui ANAF nr. 1211 din 29 iulie 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016(Monitorul Oficial nr. 807 din 23 august 2021).
7. Ordinul președintelui ANAF nr. 1275 din 13 august 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare(Monitorul Oficial nr. 808 din 23 august 2021).
8. Ordinul președintelui ANAF nr. 1241 din 5 august 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România(Monitorul Oficial nr. 812 din 24 august 2021).
9. Ordinul președintelui ANAF nr. 1247 din 9 august 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian(Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021).
10. Ordonanța Guvernului nr. 8 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021).
11. Ordonanța Guvernului nr. 11 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale(Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021).
 
Precizări suplimentare:
1. O.P.A.N.A.F. 1252/2021 – MODIFICARE FORMULAR 089

 • Prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate prevederile Codului fiscal referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, cuprinse la art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
 • Ca urmare, trebuie să depună declarația privind activitatea de livrare energie electrică persoanele impozabile care dețin orice fel de licenţă care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de ANRE, nu doar cele care dețin licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică, astfel cum era reglementat anterior.
 • Totodată, prin Legea nr. 296/2020 a fost extinsă aplicarea taxării inverse și pentru livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România. Astfel, la art. 331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal sunt stabilite, în mod similar livrării de energie electrică, obligații de declarare în sarcina persoanelor impozabile care cumpără gaze naturale.

2. O.P.A.N.A.F. 1254/2021 – MODIFICARE FORMULAR 085

 • Prin O.U.G. nr. 59/2021 au fost aduse modificări la Codul fiscal în domeniul TVA. Printre acestea se numără abrogarea art. 278 alin. (8)-(12) și preluarea acestor dispoziții în cuprinsul unui nou articol, art. 278^1.
 • Potrivit dispozițiilor acestui nou articol, regulile anterioare aplicabile pentru stabilirea locului prestării serviciilor electronice au fost extinse și pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță.
 • Astfel, persoanele impozabile stabilite în România care prestează servicii către persoane neimpozabile stabilite în alt stat membru sau care expediază ori transportă bunuri către un alt stat membru, iar valoarea totală, fără TVA, a operațiunilor nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent, au dreptul de a opta ca locul livrării sau prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h), respectiv locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client sau locul unde beneficiarul este stabilit (în cazul serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.
 • Având în vedere aceste modificări legislative, a fost extins formularul 085 pentru a putea fi folosit și de către persoanele impozabile stabilite în România care optează pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță.

3. O.P.A.N.A.F. 1253/2021 – MODIFICARE DECONT DE TVA 300

 • Prin O.U.G. nr. 59/2021 au fost aduse modificări la Codul fiscal, cu implicații în structura formularului (300) Decont de TVA.
 • Astfel, pentru a crea suportul declarativ pentru prestatorii de servicii electronice care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre, a căror valoare nu depășește 46.337 lei, sunt inserate în formularul (300) ”Decont de TVA rândurile 17 și 18 pentru declararea TVA aferentă prestărilor de astfel de servicii, pentru care locul prestării era în România potrivit art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, dacă prestatorii din România nu optau pentru aplicarea regulii prevăzută la art. 278 alin. (5) lit. h) pentru stabilirea locului prestării la beneficiar.
 • De asemenea, întrucât la depășirea plafonului de 46.337 lei, locul prestării serviciilor se consideră a fi la beneficiar, este inserat în formularul (300), în secțiunea dedicată datelor cu caracter informativ, o rubrică prin care prestatorii de astfel de servicii declarau valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii electronice către persoane neimpozabile din alte state membre, atât pentru anul curent, cât și pentru anul precedent.
 • Având în vedere noile dispozițiile legale ale art. 278^1, este necesară modificarea rândurilor 17 și 18 din formularul de Decont de TVA, prin cuprinderea și a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, precum și a rubricii cu caracter informativ din finalul formularului.
 • De asemenea, prin modificarea adusă art. 314 din Codul fiscal, care reglementează ”Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană”, s-a introdus un nou alineat, alineatul (12), potrivit căruia, în cazul în care persoana impozabilă nestabilită în România şi beneficiară a acestui regim special desfăşoară, de asemenea, în România activităţi care nu sunt supuse acestui regim şi pentru care există obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316, respectiva persoană îşi deduce TVA pentru activităţile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxă prevăzut la art. 323. În aceste condiții, este necesară completarea instrucțiunilor de completare ale rândurilor dedicate TVA deductibilă.

4. O.P.A.N.A.F. 1251/2021 – MODIFICARE PROCEDURĂ STABILIRE DIN OFICIU IMPOZIT PE VENIT

 • Prin O.U.G. nr. 30/2020, precum şi prin O.U.G. nr. 132/2020, s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Pentru veniturile obţinute din aceste indemnizaţii, se datorează impozitul pe venit, CAS și CASS.
 • Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin DECLARAȚIA UNICĂ până la data de 25 mai a anului următor primirii indemnizațiilor. Aceste indemnizații nu constituie venituri din desfășurarea activității.
 • Având în vedere cele de mai sus, în situaţia în care beneficiarii indemnizaţiilor nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal stabileşte din oficiu impozitul pe venit datorat de aceştia, în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Codul de procedură fiscală.
 • Ca urmare, a fost necesară modificarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” aprobate prin OPANAF 2862/2019.

5. O.M.F. 1021/2021 – MODIFICARE PROCEDURĂ CONTESTARE ACCIZE

 • Au fost aduse câteva modificări la procedura de soluționare a contestațiilor (O.M.F. nr. 3.004/2017) depuse de persoanele considerate nedreptățite urmare a procedurilor de  autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare (OMF 2482/2017).

6. O.P.A.N.A.F. 1211/2021 – MODIFICARE NORME DECLARAȚII VAMALE SIMPLIFICATE

 • Declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declaraţii vamale standard, pe baza unei declaraţii simplificate, în conformitate cu Regulamentul vamal UE.
 • Autorizaţia de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaraţii simplificate sau autorizaţia de a depune o declaraţie vamală sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului se acordă, în condiţiile stabilite prin norme, persoanelor care: a) solicită utilizarea acestora pentru uzul lor propriu; şi/sau b) solicită utilizarea acestora în calitate de reprezentant.

7. O.P.A.N.A.F. 1275/2021 – ACTUALIZARE JURISDICȚII RAPORTOARE

 • A fost actualizată lista țărilor cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare (71 de state).

8. O.P.A.N.A.F. 1241/2021 – GESTIONARE CONTINGENTE TARIFARE

 • Normele tehnice stabilesc modul de funcţionare în România a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare deschise prin reglementări ale Uniunii Europene, administrate de Comisia Europeană – Direcţia Generală Impozitare şi Uniune Vamală (DG TAXUD), în conformitate cu ordinea cronologică a datelor de acceptare a declaraţiilor vamale de punere în liberă circulaţie a mărfurilor, după principiul „primul venit, primul servit”.

9. O.P.A.N.A.F. 1247/2021 – PROCEDURĂ AUTORIZARE TRANZIT UNIONAL

 • Norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către Direcţia generală a vămilor a utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi de autorizare a utilizării unui document electronic de transport ca declaraţie de tranzit pentru transportul aerian.

10. O.G. 8/2021 – MODIFICARE COD FISCAL
IMPOZIT PE PROFIT

 • Întrucât persoana juridică străină rezidentă în România potrivit locului conducerii efective are obligația să se înregistreze fiscal în termen de 30 zile de la data la care a fost notificat că este persoană rezidentă în România, se propune evidențierea începerii perioadei impozabile cu această dată.
 • A fost abrogată modificarea privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, adusă prin Legea nr. 296/2020, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar. Totodată,  având în vedere creșterea volumului creanțelor neîncasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, a fost majorată limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor de la 30% la 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • Au fost modificate prevederile referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârsitul anului respectiv, în sensul cuprinderii în sfera de reglementare a impozitului pe dividende a tuturor situațiilor de distribuire, prin referință la dividendele distribuite, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.

IMPOZIT PE VENIT ȘI CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII

 • În cazul contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real să fie instituită pentru anul fiscal următor. Astfel, modul de determinare a venitului net (normă de venit sau sistem real) se stabilește pentru anul următor, în funcție de numărul de camere închiriate în scop turistic în cursul anului fiscal de realizare a venitului.
 • Au fost completate prevederilor art. 105 alin. (2) din Codul fiscal și cu alte produse vegetale – „plante furajere” (lucernă, triticale) impuse la norma de venit.
 • A fost clarificată modalitatea de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei.
 • A fost reglementată posibilitatea depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F.

IMPOZIT PE VENITURILE NEREZIDENȚILOR

 • A fost clarificat regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar care nu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)

 • Clarificarea noțiunilor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” și, respectiv, „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe”, în contextul aplicării în practică a noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic.
 • Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.
 • Modificarea art. 315-317 în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru UE și a evitării emiterii de către Comisia Europeană a unui aviz motivat în conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în contextul în care, la data de 15 iulie 2021, Comisia Europeană a comunicat autorităților române scrisoarea de punere în întârziere în Cauza 2020/4142, având ca obiect excluderea anumitor persoane impozabile de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA (regimul UE).

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • S-a reglementat scutirea de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestor clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale care au participat efectiv la acțiuni militare.
 • A fost simplificat modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.
 • A fost acordată competența autorităților publice locale de a hotărî acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea urmașilor eroilor martiri, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.
 • A fost introdusă opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport  încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată. De asemenea, se propune ca acesta să fie comunicat electronic în vederea radierii/înregistrării/înmatriculării mijlocului de transport  de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.
 • Se clarifică modul de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că, acesta se calculează prin aplicarea unei cote la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv TVA.
 • PRECIZĂRI DETALIATE PRIVIND MODIFICĂRILE ADUSE POT FI REGĂSITE ÎN NOTA DE FUNDAMENTARE ȘI ÎN TABELUL COMPARATIV ATAȘATE.

11. O.G. 11/2021 – MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

 • Au fost introduse prevederi pentru implementarea SAF-T, ca modalitate de comunicare/transfer a datelor financiar-contabile de la contribuabil în scopul realizării obiectivelor strategice ale administrației fiscale din România. SAF-T este un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile fiabile de la organizații către o autoritate fiscală națională sau auditori externi.
 • A fost modificat art. 8 prin introducerea unui nou alineat care să reglementeze obligația pentru contribuabil de a atașa și copia legalizată de pe documentul original, în cazul unui document redactat într-o limbă străină care nu are caractere latine și care este tradus în limba română. Această modificare se impune în vederea identificării cu certitudine a unor persoane al căror nume este scris cu alte caractere decât cele latine.
 • A fost introdus un nou articol, art. 331 privind revizuirea conceptului de competență privind administrarea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară o activitate economică sau o profesie liberă în sfera de competență a altui organ fiscal decât cel de domiciliu, din perspectiva declarării și colectării obligațiilor fiscale, competența urmând a fi stabilită prin ordin al președintelui ANAF.
 • Se modifică art. 69, astfel încât comunicarea dintre ANAF și aceste entități să se realizeze exclusiv prin mijloace electronice. Autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen.
 • În contextul actual al pandemiei, pentru evitarea contactului fizic între persoane, se impune necesitatea comunicării prin mijloace electronice cu contribuabilii, astfel încât se propune completarea dispozițiilor art. 79 din Codul de procedură fiscală în scopul reglementării obligativității înrolării  în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF, respectiv în SPV. Contribuabilii pentru care se adoptă obligativitatea înrolării în SPV sunt persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Măsura se aplică de la 1 martie 2022.
 • De asemenea, pentru derularea procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, este necesar ca operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale să se înroleze în SPV.
 • Se modifică art. 105 alin. (6) lit. b), în sensul creării posibilității corectării declarațiilor fiscale ori de câte ori printr-o hotărâre judecătorească definitivă sunt dispuse măsuri care implică și modificări de impuneri aferente unor creanțe fiscale și perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.
 • Se modifică art. 129,  în sensul  creării  posibilității  refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.
 • Se modifică art. 169, respectiv a procedura de rambursare a TVA în sensul extinderii mecanismului de rambursare cu control ulterior la toți contribuabilii, cu unele excepții stabilite expres de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020.
 • Se introduce Capitolul IV1care prevede o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, având în vedere că eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, adoptată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale, precum și faptul că prin această facilitate fiscală se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor care temporar se află în dificultate financiară.  Măsura are ca scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare.

Anularea unor obligații accesorii

 • În completarea facilităților fiscale adoptate prinO.U.G. nr. 69/2020 și prin O.U.G. nr. 19/2021, se propune: a) anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020 și data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 19/2021; b) anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *