Modificari legislative de la 1 august 2022

Modificari legislative de la 1 august 2022

Admin Uncategorized Leave a Comment

ORDONANȚA Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

Principalele prevederi ale actului normativ.

A. Modificări în Codul fiscal

I. Impozit pe profit

Scutirea de impozit pe profit reinvestit

Noutate: beneficiază de scutire de impozit, și profitul investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare și active reprezentând retehnologizare.

II. Impozitul pe dividende plătite unei persoane juridice române- modificare cu aplicare incepand cu 01.01.2023.

Se majorează cota de impozitare, de la 5% la 8%.

Se modifică unele din condițiile de aplicare a scutirii de impozit.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor- modificare cu aplicare incepand cu 01.01.2023.

1. Scade plafonul de venituri, de la un milion de euro la 500.000 euro, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare.

2. Sunt introduse și alte condiții pentru ca o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:

 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • are cel puțin un salariat, cu excepția societății nou-înființate;
 • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

3. Se dă posibilitatea firmelor care desfășoară activități în domeniile HoReCa să opteze începând cu 1 ianuarie 2023 pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 — «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentație n.c.a.», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să poată ieși din acest sistem în cursul anului.

4. Sunt excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor următoarele:

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

5. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional.

6. Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

7. Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile situatiilor in care societatea trebuie sa iasa din sistem ca urmare a neindeplinirii conditiilor (ex: depasirea limitei de venituri).

8. O persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condițiile privind deținerea capitalului social și deținerile asociaților sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerțului, iar cea privind încadrarea cel puțin a unui salariat, în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

9. Cota unica de impozitare a microîntreprinderilor de 1%.

10. Se precizează clar ordinea de scădere din impozit a facilităților fiscale:

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF și pun în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine:

 1. sumele aferente sponsorizărilor, cheltuielilor UNICEF, precum și sumele reportate, după caz;
 2. costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale și sumele reportate, după caz.

Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menționate mai sus.

14. Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

IV. Impozitul pe venit- modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

1. Nu mai sunt scutite de impozit pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere specifice domeniilor HoReCA.

2. Prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor.

Pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României. Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii.

Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată (se aplica în 3 zile de la publicarea acestei ordonanțe în Monitorul Oficial).

3. Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul construcțiilor nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începand cu veniturile aferente lunii august 2022).

Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

4. Prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul agricol și al producției alimentare.

Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată (se aplica in 3 zile de la publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial).

5. Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul agricol și al producției alimentare nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale (se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022).

Se menține condiția privind salariul minim brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

6. Se micșorează plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe bază de norme de venit la sistemul real, de la 100.000 euro la 25.000 euromodificarile se aplica incepand cu 01.01.2023.

7. Sunt asimilate veniturile din salarii, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, pentru partea care depășește de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice.

8. Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. 2 lit. k, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții:

 1. angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;
 2. spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator;
 3. contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii;
 4. plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Ordinea în care veniturile prevăzute mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.”

9. Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat. Deducerea personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 1. 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară
 2. 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

10. În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut reprezintă venitul impozabil.

Noutate: se elimină deducerea de 40% asupra venitului brut.

11. Se majorează cota impozitului pe dividende obtinute de persoane fizice, de la 5% la 8%, modificarile se aplica incepand cu 01.01.2023.

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.

12. Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

Tranșe de venit brut (lei)Impozit (lei)
Până la 10.000 lei inclusiv3%
Peste 10.000—66.750 lei inclusiv300 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei
Peste 66.750 lei11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei

13. Impozitul pe transferul proprietăților imobiliare, modificarile se aplica incepand cu 01.01.2023.

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

14. Contractul de închiriere se înregistrează obligatoriu la organul fiscal

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

V. Contribuția de asigurări sociale (CAS)- modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

1. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

2. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

3. Nu sunt incluse în baza de clacul a CAS următoarele venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat (aceleași ca la impozitul pe venit).

4. Prevederi speciale pentru CIM cu norma partială (part-time), modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de CAS asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Se aplică începand cu veniturile aferente lunii august 2022.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

 1. sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
 2. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
 3. sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
 4. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
 5. realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru aplicarea exceptiilor, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile respective.

În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit regulilor vechi este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit noilor prevederi, diferența se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

5. Modificări privind baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

a. Persoanele fizice care realizează venituri din activitățile prevăzute mai sus, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale la o bază de calcul stabilită potrivit lit d, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile estimate.

b. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară sau de cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

c. Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul de cel puțin 12 salarii pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

d. Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activitati independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 • nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice (venituri estimate), în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
 • nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice (venituri estimate), în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară;

În situația în care venitul realizat se încadrează în același plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale”.

V. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

1. Modificări privind persoanele exceptate de la plata contribuției:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, studenții doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4—6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) și f) (salarii, activitati independente, agricole), pentru aceste venituri datorează contribuție, conform regulilor specifice prezentului titlu;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) și f), pentru aceste venituri datorează contribuție, conform regulilor specifice prezentului titlu;

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028, inclusiv;

s) persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și din industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.

2. Modificări privind baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h) CF, adică:

b) venituri din activități independente;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) venituri din investiții;

h) venituri din alte surse.

Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice (venituri estimate).

Plafonul actual este de 12 salarii minime brute.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h) o reprezintă:

 1. nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;
 2. nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
 3. nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.

3. Se aplică în mod corespunzător prevederile de la CAS privind stabilirea bazei de calcul a CASS în cazul CIM-urilor cu normă parțială. Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

4. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)—h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, sunt obligate să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120.

VI. Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți, modificarile se aplica incepand cu 01.01.2023.

Cota de impozit pe veniturile din dividende este de 8%.

Se modifică și unele condiții de aplicare a scutirilor de impozit pentru dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

VII. Taxa pe valoarea adăugată modificare incepand cu 01.01.2023.

1. Cota redusă de 9% se aplică pentru:

(…)

– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

– livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

– livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, altele decât cele prevăzute mai sus, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;

Așadar, cazarea și serviciile de restaurant revin la cota de 9%.

2. Se modifică condițiile pentru aplicarea cotei reduse de 5% în cazul livrării de locuințe. Se introduce un nou plafon (600.000 lei)

Cota de 5% se aplică pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în anul 2023, cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru:

a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;

b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

VIII. Accize modificarile se aplica incepand cu 01.08.2022.

1. Pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an și este cel prevăzut în anexa nr. 1.

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

 1. 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv;
 2. 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023—31 martie 2024 inclusiv;
 3. 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024—31 martie 2025 inclusiv;
 4. 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

2. Se modifică anexele privind nivelul accizelor datorate.

3. Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10—18 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de perioada octombrie 2014—septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.

De reținut! Prevederile pct. 1-3 Accize intră în vigoare la data de 1 august 2022;

IX. Impozite și taxe locale – aplicabil de la 01.01.2023.

1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București. Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

În situația în care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale

Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

În situația în care valoarea din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație nerezidențială

Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documentele doveditoare, cu excepția celor aflați în evidența fiscală a unității administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafețele nerezidențiale.

În situația în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidențiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidențele organului fiscal local.

_________

Notă: Cu excepția prevederilor menționate expres în text, celelalte intră în vigoare la 1 ianuarie 2023; unele prevederi intră în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

B. Se abrogă, începând cu 1 ianuarie 2023, Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.

C. Se modifică plafonul cifrei de afaceri pentru acceptarea ca mijloc de plată a cardurile de debit/credit prin intermediul unui terminal POS (modificări în OUG nr. 193/2002)

Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei (vechiul plafon era de 50.000 euro), au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Obligația de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depășit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Națională a României în ultima zi a anului precedent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *